พระนางสิริมหามายาทรงสุบินนิมิต

พระนางสิริมหามายาทรงสุบินนิมิต

พระนางสิริมหามายาทรงสุบินนิมิต พรรณไม้ในพุทธประวัติ ต้นไม้ในพุทธประวัติ

ในคืนวันอาสาฬหปุรณมี วันเพ็ญเดือน ๘ พระนางสิริมหามายาผู้จะได้เป็นพระพุทธมารดา ทรงอธิษฐานสมาทานอุโบสถศีล เสด็จบรรทมบนพระแท่น ในยามใกล้รุ่งทรงพระสุบินนิมิตว่า ท้าวจาตุมหาราชทั้ง ๔ มายกพระองค์ไปพร้อมกับพระแท่นที่บรรทม ทูลเชิญไปยังป่าหิมพานต์ เหล่าเทพธิดาทั้ง ๔ ได้ทูลเชิญพระนางเสด็จไปสรงน้ำในสระอโนดาต ชำระล้างมลทินแห่งมนุษย์ แล้วทรงผลัดด้วยผ้าทิพย์ ลูบไล้ด้วยเครื่องหอม ทรงประดับบุปผชาติอันเป็นทิพย์ แล้วเชิญเสด็จให้เข้าที่บรรทมบนพระแท่นในวิมานทองในภูเขาเงิน ทรงบ่ายพระเศียรไปยังทิศตะวันออก ขณะนั้นมีพระยาช้างเผือกชูงวงจับดอกปุณฑริกปทุมชาติ (บัวหลวง) ที่เพิ่งแย้มบานกลิ่นหอมฟุ้งตระหลบ ลงจากภูเขาทองด้านทิศตะวันตก ร้องก้องโกญจนาทเดินเข้าไปในวิมาน กระทำประทักษิณาวัตรเวียนพระแท่น ๓ รอบ แล้วปรากฏเสมือนเข้าไปสู่พระอุทรทางเบื้องขวาของพระราชเทวี ก็พอดีพระนางเจ้าเสด็จตื่นบรรทม ขณะนั้นก็พลันบังเกิดกัมปนาทแผ่นดินไหว มีรัศมีสว่างไปทั่วโลกธาตุ เป็นบุพพนิมิต พระบรมโพธิสัตว์เจ้าเสด็จลงปฏิสนธิในพระครรภ์พระนางสิริมหามายา

ครั้นเวลารุ่งเช้าพระนางทรงกราบทูลเรื่องพระสุบินนิมิตแก่พระสวามี พระเจ้าสุทโธทนะ จึงรับสั่งให้พราหมณ์ปาโมกข์โหราจารย์ พยากรณ์นิมิตฝันนั้น เหล่าพราหมณ์ทั้งหลายทูลพยากรณ์ว่า พระสุบินของพระราชเทวีเป็นมงคลนิมิตปรากฏ พระนางสิริมหามายาทรงพระครรภ์ พระองค์จักมีพระราชโอรส พระโอรสนั้นถ้าอยู่ครองราชก็จักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ แต่ถ้าเสด็จออกบวชจักได้เป็นพระพุทธเจ้า


พรรณไม้ในพุทธประวัติ

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลอ้างอิงและรูปภาพจากเว็บไซต์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง