อักษรย่อชื่อสกุลกล้วยไม้และคู่ผสม Orchid Genera Table

อักษรย่อชื่อสกุลกล้วยไม้และคู่ผสม Orchid Genera Table

อักษรย่อชื่อสกุลกล้วยไม้และคู่ผสม (Orchid Genera Table)
กล้วยไม้สกุลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้พันธุ์แท้หรือลูกผสมเมื่อนำไปผสมข้ามสกุลกับอีกสกุลหนึ่งจะเกิดเป็นสกุลใหม่ตามชื่อที่ผู้ผสมพันธุ์ขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล ซึ่งส่วนมากจะนำชื่อและอักษรของทั้งสองสกุลคู่ผสมมาตั้งรวมกันเป็นชื่อสกุลใหม่ที่มักจะมีชื่อยาวและไม่สะดวกในการเขียน จึงได้มีการกำหนดให้ใช้เป็นอักษรย่อแทน เพื่อความสะดวกในการเขียนหรือจดบันทึก

เพื่อผู้ปลูกเลี้ยงจะได้เข้าใจและอ่านชื่อสกุลกล้วยไม้ในหนังสือทั่วไปรวมถึงการเขียนป้ายชื่อกำกับกล้วยไม้ได้อย่างถูกต้อง ทาง ๑๐๘ พรรณไม้ไทย จึงนำเสนอตารางรายชื่ออักษรย่อสกุลกล้วยไม้และคู่ผสม โดยข้อมูลที่นำมาเสนอนี้อ้างอิงจาก Sander’s List of Orchid Hybrids, Orchid Nomenclature and Registration และหนังสือกล้วยไม้ไทย (Thai Orchids Magazine) ซึ่งกล้วยไม้สกุลใหม่จากการขอจดทะเบียนจะมีเพิ่มขึ้นตลอดเวลา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง