เกี่ยวกับเรา

ไม้ดอกไม้ประดับมากมายที่นิยมปลูกเลี้ยงกันมากในประเทศไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการปลูกเลี้ยงเพื่อการค้า ปลูกเลี้ยงด้วยใจรักในความสวยงาม หรือเพื่อเป็นสิริมงคลตามความเชื่อถือ แต่ด้วยภูมิปัญญาและความอุตสาหะของคนไทย ทำให้ไม้ดอกไม้ประดับเหล่านี้ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์จนมีสายพันธุ์ที่ดีขึ้น สวยขึ้น และมีความหลากหลายของสีสันมากขึ้น ทั้งที่พันธุ์ไม้บางชนิดมีถิ่นกำเนิดในต่างประเทศ ผู้จัดทำเว็บไซด์ก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่หลงใหลชมชอบสีสันและความสวยงามของพันธุ์ไม้เหล่านั้น จึงจัดทำเว็บไซด์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ในการปลูกเลี้ยง การขยายพันธุ์ เกร็ดต่างๆ รวมทั้งตัวอย่างสายพันธุ์ที่พัฒนาโดยคนไทย เพื่อให้ผู้ที่สนใจและเยาวชนรุ่นหลังได้หันมาช่วยกันพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ไม้เหล่านี้ต่อไป

เนื้อหาในเว็บไซด์นี้ผู้สร้างได้รวบรวมจากประสบการณ์กับเอกสารต่างๆ ที่หาได้ ประกอบกับการสอบถามจากผู้ปลูกเลี้ยงท่านอื่น หากเนื้อหาในเว็บไซด์นี้มีส่วนหนึ่งส่วนใดขาดตกบกพร่องหรือไม่ถูกต้อง ใคร่ขอความกรุณาท่านได้โปรดให้คำแนะนำแก่ผู้สร้างเว็บไซด์เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้สร้างและผู้เยี่ยมชมท่านอื่นต่อไป

เว็บไซท์ ๑๐๘ พรรณไม้ไทย หรือ www.panmai.com เปิดให้บริการวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2542 โดยมีจุดประสงค์ ดังนี้

  • เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ โดยวิธีการนำเสนอแบบผสมผสาน ระหว่างความรู้และความบันเทิงในหลากหลายรูปแบบ
  • เพื่อใช้เป็นเวทีในการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้และสาระเรื่องราวเกี่ยวกับ ไม้ดอกไม้ประดับ
  • เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการไม้ดอกไม้ประดับ
  • เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มผู้สนใจไม้ดอกไม้ประดับในเชิงอนุรักษ์ สร้างสรรค์ และพัฒนา

webmaster@panmai.com