นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส

นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส เช้าวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ นา […] อ่านต่อ »

ทรงพระสุบิน ๕ ข้อ

ทรงพระสุบิน ๕ ข้อ เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงเลิกละทุกกรกิร […] อ่านต่อ »

สิทธัตถะกุมารเจริญอานาปานสติกัมมัฏฐาน

สิทธัตถะกุมารเจริญอานาปานสติกัมมัฏฐาน เมื่อครั้งสิทธัตถ […] อ่านต่อ »

ประสูติพระสิทธัตถะกุมาร

ประสูติพระสิทธัตถะกุมาร เมื่อพระนางสิริมหามายาทรงครรภ์ใ […] อ่านต่อ »

พระนางสิริมหามายาทรงสุบินนิมิต

พระนางสิริมหามายาทรงสุบินนิมิต ในคืนวันอาสาฬหปุรณมี วัน […] อ่านต่อ »