ต้นสาละอินเดีย พรรณไม้ในพุทธประวัติ

ต้นสาละอินเดีย พรรณไม้ในพุทธประวัติ สาละ เป็นคำสันสกฤต […] อ่านต่อ »

ปรินิพพาน

ปรินิพพาน พรรษาที่ ๔๕ พระพุทธเจ้ามีพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ใ […] อ่านต่อ »

ประสูติพระสิทธัตถะกุมาร

ประสูติพระสิทธัตถะกุมาร เมื่อพระนางสิริมหามายาทรงครรภ์ใ […] อ่านต่อ »