ดอกไม้ประจำชาติเวียดนาม

ดอกไม้ประจำชาติเวียดนาม

ดอกบัว

ดอก Lotus หรือ ดอกบัว เป็นดอกไม้ที่ชาวเวียดนามถือว่าเป็น 1 ใน 4 ของพันธุไม้ที่มีความสง่างาม ซึ่งประกอบไปด้วย ต้นสน ต้นไผ่ และต้นเบญจมาศ ดอกบัวเป็นที่รูจักในนาม “ดอกไม้แห่งรุ่งอรุณ” สำหรับชาวเวียดนามแล้วดอกบัวคือสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความผูกพัน และการมองโลกในแง่ดี ความสง่างามของดอกบัวมักถูกกล่าวถึงในบทกลอนและเพลงพื้นเมืองของประเทศเวียดนาม ดอกบัวพบได้ทั่วไปตามแหล่งน้ำของประเทศเวียดนาม

ดอกบัว ดอกไม้ประจำชาติเวียดนาม

ธงชาติเวียดนาม

ธงชาติเวียดนาม

แผนที่ประเทศเวียดนาม

แผนที่ประเทศเวียดนาม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง