เขตบึงกุ่ม

เขตบึงกุ่ม

“เขตบึงกุ่ม” แยกออกจากเขตบางกะปิ เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2532 มี 3 แขวง คือ แขวงคลองกุ่ม แขวงคันนายาว และแขวงสะพานสูง แต่เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจประกอบกับการพัฒนาทางด้านโครงข่ายคมนาคม ขยายตัวออกอย่างรวดเร็วเข้าสู่พื้นที่ว่าง ทำให้มีการกระจายตัวของประชาชนและสาธารณูปโภคมากขึ้น จึงจำเป็นต้องจัดเขตพื้นที่และจำนวนประชากรของเขตให้มีความเหมาะสมใกล้เคียงกัน เพื่อประโยชน์แก่การปกครอง การให้บริการของรัฐ และความสะดวกของประชาชน จึงได้แบ่งพื้นที่ เขตบึงกุ่ม ออกเป็นอีก 2 เขต คือ เขตคันนายาว และเขตสะพานสูง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2540

บึงกุ่ม เป็นบึงน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ที่กรุงเทพมหานครได้พัฒนา เพื่อให้เป็นบึงรับน้ำและเป็นสวนสาธารณะ ให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย สวนสาธารณะแห่งนี้มีต้นกุ่มเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเมื่อ เขตฯ มาสร้างใกล้กับสวนสาธารณะแห่งนี้ จึงได้ใช้ชื่อว่า “เขตบึงกุ่ม”


ชื่อบางกับพรรณไม้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง