เขตปทุมวัน

เขตปทุมวัน

ย้อนหลังไปประมาณสองร้อยปีก่อน ท้องที่เขตปทุมวันมีลักษณะเป็นทุ่งนา มีสภาพเป็นชนบทชานเมือง การไปมาหาสู่ใช้เส้นทางคมนาคมเพียงทางเดียว คือ ทางเรือ โดยมีคลองแสนแสบเป็นเส้นทางคมนาคม เชื่อมกับคลองผดุงกรุงเกษม ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงเห็นว่าบริเวณคลองแสนแสบด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นเขตนาหลวง มีบัวพันธุ์ไทยขึ้นตามหนองบึงอยู่มาก จึงมีพระราชประสงค์จัดทำเป็นสระบัวชานกรุงขึ้นไว้สำหรับเป็นที่ประทับพักผ่อน ได้ทรงนิมนต์พระสงฆ์มารับบิณฑบาตโดยสม่ำเสมอ ต่อมาได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระอารามหลวงขึ้น และพระราชทานพระอารามหลวงนั้นว่า “วัดปทุมวนาราม” ซึ่งมีความหมายว่า “ป่าบัว” บริเวณดังกล่าวจึงมีชื่อเรียกว่า “ตำบลปทุมวัน” ซึ่งได้แก่ วัดปทุมวนาราม และบริเวณใกล้เคียง ส่วนที่ประทับยามเสด็จประภาสสวนสระบัวก็คือ “พระราชตำหนักวังสระปทุม” และในปี พ.ศ.2457 กรมพระนครบาลได้ประกาศจัดตั้งเป็น “อำเภอปทุมวัน”

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง