เขตบางรัก

เขตบางรัก

เขตบางรัก ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2450 ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับที่มาของชื่อ “บางรัก” มี 2 ประการ คือ

ข้อสันนิษฐานที่ 1: เหตุที่อำเภอนี้ชื่อว่า “บางรัก” โดยที่ในครั้งนั้นมีโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอ มีชื่อเสียงในการรักษาพยาบาล และเป็นโรงพยาบาลที่สำคัญของอำเภอด้วยเหตุนี้จึงได้ชื่อว่า “อำเภอบางรักษ์” และต่อมาอาจจะเป็นด้วยการเขียนที่ผิดไป จึงทำให้ความหมายของคำนี้เปลี่ยนไป กลายเป็น “บางรัก” นอกจากนี้ ยังมีตลาดเก่าแก่อีกตลาดหนึ่ง ชื่อ “ตลาดบางรัก” เช่นกัน

ข้อสันนิษฐานที่ 2: พระยาอนุมานราชธน อธิบายว่า แต่เดิมมีต้นรักต้นหนึ่งจมอยู่ในคลอง (ตรอกซุงในปัจจุบัน) จึงเรียกว่า บางรัก ซึ่งตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2525 อธิบายว่า ต้นรัก มีอยู่ 2 ชนิด ชนิดที่ 1 เป็นไม้พุ่ม ดอกใช้ร้อยมาลัย มี 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ดอกลา และพันธุ์ดอกซ้อน ยางเป็นพิษ ชนิดที่ 2 เป็นไม้ขนาดใหญ่ ยางเป็นพิษ ใช้ลงพื้นหรือทาสิ่งต่างๆ เรียกว่า น้ำรัก

อย่างไรก็ตาม ข้อสันนิษฐานข้อ 1 จากรายงานกิจการจังหวัดพระนครข้างต้นนั้น น่าจะเป็นการเดา เนื่องจากขณะนั้นอำเภอบางรักตั้งที่ว่าการอยู่ที่บ้านทวาย ส่วนที่ว่าการอำเภอบ้านทวาย ตั้งอยู่ที่ปลายถนนสาทรต่อถนนเจริญกรุง (ก่อนที่จะย้ายไปอยู่ในบริเวณโรงฆ่าสัตว์ถนนตก และเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอยานนาวาในปี พ.ศ. 2505)


ชื่อบางกับพรรณไม้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง