เขตลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว

สัญลักษณ์ของเขตลาดพร้าวคือ ลูกมะพร้าวแตกยอดอ่อนสองใบ เพื่อแสดงนัยสองประการ กล่าวคือประการแรกมีคำเล่าขานกันมาว่าในสมัยก่อนพื้นที่เขตลาดพร้าว มีการเพาะปลูกมะพร้าวเป็นจำนวนมาก จึงควรนำมะพร้าวมาเป็นสัญลักษณ์ ประการที่สองมะพร้าว เป็นพืชที่เจริญงอกงามและเติบโตรวดเร็ว การนำมะพร้าวมาเป็นสัญลักษณ์ของเขตก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขตลาดพร้าวจะสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วต่อไป ส่วนใบอ่อนสองใบนั้นหมายถึง เขตลาดพร้าว ประกอบด้วย แขวงสองแขวงคือ แขวงลาดพร้าว และแขวงจรเข้บัว

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง