14 มกราคม วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

14 มกราคม
วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

14 มกราคม วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

ป่าไม้ เป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของชาติ ให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชน ช่วยรักษาความสมดุลของภาวะแวดล้อมและป้องกันภัยธรรมชาติ แต่ปรากฏว่า ในระยะที่ผ่านมาได้เกิดภัยจากธรรมชาตินำความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในภูมิภาคต่างๆ เช่น อุทกภัยที่ตำบลกระทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ พ.ศ.2531 และวาตภัยจากพายุเกย์ที่จังหวัดชุมพร เมื่อ พ.ศ.2532 สาเหตุที่ทำให้เกิดภัยธรรมชาติครั้งนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจนทำให้เกิดความเสียหายต่อสภาพป่าไม้ของชาติ ทำให้เกิดความไม่สมดุลทางภาวะแวดล้อมขึ้นจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังที่ประจักษ์อยู่ขณะนี้

การแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาพื้นฐานที่สำคัญของประเทศปัญหาหนึ่งนั้น จำเป็นต้องทำการรณรงค์อย่างต่อเนื่องและระยะยาว ให้ประชาชนได้เข้าใจและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และได้เกิดความตระหนักต่ออันตราย ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่าให้ได้

ดังนั้น ทางราชการจึงได้กำหนดให้มีวันสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้ขึ้นมา โดยถือเอาวันที่ 14 มกราคม ของทุกปีเป็น วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พุทธศักราช 2504 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2532 พระราชกำหนดดังกล่าวมีผลทำให้สัมปทานทำไม้หวงห้ามทุกชนิด ยกเว้นสัมปทานทำไม้ป่าชายเลน สิ้นสุดลง


ปฏิทินพรรณไม้

มีนาคม
เมษายน
กรกฎาคม
พฤศจิกายน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง