ตารางเทียบชื่อวงศ์ไทย D-E-F

ตารางเทียบชื่อวงศ์ไทย

ตารางเทียบชื่อวงศ์ (Family) พืชไทยกับอังกฤษนี้อ้างอิงและดัดแปลงจากภาคผนวกของหนังสือพรรณไม้หอม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ง่ายแก่การจดจำและเปรียบเทียบชื่อวงศ์ภาษาอังกฤษกับภาษาไทย


ชื่อวงศ์อังกฤษ ชื่อวงศ์ไทย
D DATISCACEAE
DIAPENSIACEAE
DICKSONIACEAE วงศ์ว่านลูกไก่
DIDIEREACEAE
DILLENIACEAE วงศ์ส้าน
DIOSCOREACEAE วงศ์กลอย
DIPTEROCARPACEAE วงศ์ยาง
DRACAENACEAE วงศ์จันทร์ผา
DROSERACEAE วงศ์หยาดน้ำค้าง
E EBENACEAE วงศ์มะพลับ
EHRETIACEAE วงศ์ปอหมัน
ELAEAGNACEAE วงศ์มะหลอด
ELAEOCARPACEAE
ERICACEAE วงศ์กุหลาบป่า
EUPHORBIACEAE วงศ์เปล้า
F FAGACEAE วงศ์ก่อ
FLACOURTIACEAE
FOUQUIERIACEAE

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง