อักษรย่อชื่อสกุลกล้วยไม้และคู่ผสม Orchid Genera Table – D E F

อักษรย่อชื่อสกุลกล้วยไม้และคู่ผสม Orchid Genera Table – D E F

D
Dact Dactylorhiza Natural Genus
Dar Darwinara Asctm x Neof x Rhy x V
Dbra Debruyneara Asctm x Lsa x V
Dclna Doncollinara Cda x Odm x Rdza
Dctm Doricentrum Asctm x Dor
Ddma Domindesmia Dga x Hex
Ddma Domindesmia Dga x Hex
Ddps Dorandopsis Dor x Vdps
Dek Dekensara B x C x Schom
Den Dendrobium Natural Genus
Denga Dendroberia Den x Flkga
Dfta Dorifinetia Dor x Neof
Dga Domingoa Natural Genus
Dga Domingoa Natural Genus
Dgmra Degarmoara Brs x Milt x Odm
Dhta Doreenhuntara Psbol. x Kefth
Diab Diabroughtonia Bro x Diacm
Diaca Diacattleya C x Diacm
Diacm Diacrium Natural Genus
Dial Dialaelia Diacm x L
Dialc Dialaeliocattleya C x Diacm x L
Dialps Dialaeliopsis Diacm x Lps
Dill Dillonara Epi x L x Schom
Dill Dillonara Epi x L x Schom
Disa Disa Natural Genus
Disa Disa Natural Genus
Diuris Diuris Natural Genus
Diuris Diuris Natural Genus
Dkra Diakeria Bark x Diacm
Dllps Doriellaopsis Dor x King x Phal
Dmlps Domliopsis Dga x Lps
Dmtna Domintonia Bro x Dga
Dmtna Domintonia Bro x Dga
Dmya Dominyara Asctm x Lsa x Neof x Rhy
Dmya Dominyara Asctm x Lsa x Neof x Rhy
Dngra Dunningara Asp x Milt x Onc
Dnna Dunnara Bro x Ctps x Dga
Dor Doritis Natural Genus
Doss Dossinia Natural Genus
Dpgs Diaphanangis Aergs x Dpthe
Dpnps Diplonopsis Dpra x Phal
Dpnps Diplonopsis Dpra x Phal
Dpra Diploprora Natural Genus
Dpra Diploprora Natural Genus
Dpthe Diaphananthe Natural Genus
Drac Dracula Natural Genus
Dres Dresslerara Ascgm x Phal x Ren
Drgm Doriglossum Ascgm x Dor
Drlla Doriella Dor x King
Drsa Dorisia Dor x Lsa
Drvla Dracuvallia Drac x Masd
Dry Drymoanthus Natural Genus
Dsla Dieselara L x Schom x Soph
Dsla Dieselara L x Schom x Soph
Dsma Dossinimaria Doss x Haem
Dst Doristylis Dor x Rhy
Dtha Dorthera Dor x Ren
Dtps Doritaenopsis Dor x Phal
Dtya Durutyara Btmna x Osts x Z x Zspm
Dugg Duggerara Ada x Brs x Milt
Dvra Devereuxara Asctm x Phal x V
Dwsa Downsara Agn x Btmna x Otst x Zspm
E
Eas Eastonara Asctm x Gchls x V
Echn Eurychone Natural Genus
Edr Edeara Arach x Phal x Ren x Vdps
Elp Elepogon Cpg x Elo
Elsa Elearethusa Aret x Elo
Elva Epileptovola B x Epi x Lpt
Emb Embreea Natural Genus
Emc Epimicra Epi x Ttma
Encycl Encyclia Natural Genus
Entra Ernestara Phal x Ren x Vdps
Epbkl Epibarkiella Bark x Epi x Ngl
Epbns Epibrassonitis B x Epi x Soph
Epc Epicattleya C x Epi
Epctn Epicatonia Bro x C x Epi
Epcts Epipactis Natural Genus
Epdcm Epidiacrium Diacm x Epi
Epdla Epidella Epi x Ngl
Epg Epigoa Dga x Epi
Epgl Epiglottis Epi x Scgl
Ephem Ephemerantha Natural Genus
Ephs Epiphronitis Epi x Soph
Epi Epidendrum Natural Genus
Epl Epilaelia Epi x L
Eplc Epilaeliocattleya C x Epi x L
Eps Epiopsis Ctps x Epi
Epstm Epistoma Amb x Epi
Eptn Epitonia Bro x Epi
Ercn Erycina Natural Genus
Erdm Eryidium Ercn x Onc
Eucmla Eulocymbidiella Cymla x Eul
Eugcm Eurygraecum Angcm x Echn
Eugs Euryangis Aergs x Echn
Eul Eulophiella Natual Genus
Eunps Eurynopsis Echn x Phal
Eupha Eulophia Natural Genus
F
Fdca Fordyceara Bro x C x Lps x Ttma
Ferg Fergusonara B x C x L x Schom x Soph
Fgtra Forgetara Asp x Brs x Milt
Fia Fialaara Bro x C x L x Lps
Fjo Fujioara Asctm x Trgl x V
Fjw Fujiwarara B x C x Lps
Flkga Flickingeria Natural Genus
Frda Freedara Ascgm x Ren x Vdps

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง