อักษรย่อชื่อสกุลกล้วยไม้และคู่ผสม Orchid Genera Table – G H I

อักษรย่อชื่อสกุลกล้วยไม้และคู่ผสม Orchid Genera Table – G H I

G
Gal Galeandra Natural Genus
Gbka Georgeblackara Comp x Lchs x Onc x Rdza
Gchgl Gastrochiloglottis Gchls x Trgl
Gchls Gastrochilus Natural Genus
Gdlra Goodaleara Brs x Cda x Milt x Odm x Onc
Gfa Goffara Lsa x Rhy x V
Gga Gongora Natural Genus
Ghta Gohartia Gom x Lhta
Gigara Gigara Rdtta x Bapt
Glspm Galeosepalum Glta x Zspm
Glta Galeottia Natural Genus
Glya Gladysyeeara B x Bro x C x Ctps x Diacm x Epi
x L
Glz Glanzara Dor x Rhy x Vdps
Gmch Gomochilus Gom x Lcs
Gmda Gomada ada x Gom
Gmgm Gomoglossum Gom x Odm
Gmtta Gomettia Comp x Gom
Gom Gomesa Natural Genus
Gott Gottererara Asctm x Ren x Vdps
Gptm Galeopetalum Gtla x Z
Gram Grammatophyllum Natural Genus
Grcym Grammatocymbidium Cym x Gram
Grda Grammatoheadia Brom x Gram
Grks Graphorkis Natural Genus
Grpla Graphiella Cymla X Grks
Grtp Grammatopodium Cyrt x Gram
Gsarco Gastrosarcochilus Gchls x Sarco
Gscpa Gastisocalpa Gchls x Lsa x Pmcpa
Gslla Galeansellia Aslla x Gal
Gsrth Gastrothera Gchls x Ren
Gsta Gastisia Gchls x Lsa
Gtra Gauntlettara Bro x Ctps x Lps
Gtts Gastritis Dor x Gchls
Gum Gumara Diacm x Epi x L
H
Hab Habenaria Natural Genus
Haem Haemaria Natural Genus
Han Hanesara Aer x Arach x Neof
Hart Hartara Bro x L x Soph
Hasgw Hasegawaara B x Bro x C x L x Soph
Hatt Hattoriara B x Bro x C x Epi x L
Haus Hausermannara Dor x Phal x Vdps
Haw Hawaiiara Ren x V x Vdps
Hbtr Herbertara C x L x Schom x Soph
Hdra Hildaara Bro x Lps x Schom
Hex Hexadesmia Natural Genus
Hgfda Hugofreedara Asctm x Dor x King
Hgra Hagerara Dor x Phal x V
Hgsh Higashiara C x Diacm x L x Soph
Hknsa Hawkinssara Bro x C x L x Soph
Hlc Helcia Natural Genus
Hmra Himoriara Asctm x Phal x Rhy x V
Hmtn Hamiltonara Ada x Brs x Cda x Odm
Hmwsa Hamelwellsara Agn x Btmna x Otst x Z x Zspm
Hnths Huntleanthes Cnths x Hya
Holtt Holttumara Arach x Ren x V
Hook Hookerara B x C x Diacm
Hpla Helpilia Hlc x Trpla
Humm Hummelara Bark x B x Epi
Hwkra Hawkesara C x Ctps x Epi
Hwra Howeara Lchs x Onc x Rdza
Hxsa Hexisea Natural Genus
Hya Huntleya Natural Genus
Hylra Hueylihara Neof x Ren x Rhy
I
Incdm Ionocidium Inps x Onc
Inps Ionopsis Natural Genus
Intta Ionettia Comp x Inps
Irv Irvingara Arach x Ren x Trgl
Isr Isaoara Aer x Asctm x Phal x V
Iwan Iwanagara B x C x Diacm x L
Izma Izumiara C x Epi x L x Schom x Soph

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง