อักษรย่อชื่อสกุลกล้วยไม้และคู่ผสม Orchid Genera Table – A B C

อักษรย่อชื่อสกุลกล้วยไม้และคู่ผสม Orchid Genera Table – A B C

A
Acba Acinbreea Acn x Emb
Acn Acineta Natural Genus
Acp Acampe Natural Genus
Ada Ada Natural Genus
Adcm Adacidium Ada x Oncidium
Adgm Adaglossum Ada x Odm
Ado Adioda Ada x Cda
Aegts Aeridoglottis Aer x Trgl
Aer Aerides Natural Genus
Aerctm Aeridocentrum Aer x Asctm
Aerdns Aeridachnis Aer x Arach
Aerdts Aeriditis Aer x Dor
Aerdv Aeridovanda Aer x V
Aerf Aeridofinetia Aer x Neof
Aergm Aeridoglossum Aer x Ascgm
Aergs Aerangis Natural Genus
Aerichs Aeridochilus Aer x Sarco
Aerps Aeridopsis Aer x Phal
Aersa Aeridisia Aer x Lsa
Aerth Aeranthes Natural Genus
Aervsa Aeridovanisia Aer x Lsa x V
Aescta Aerasconetia Aer x Asctm x Neof
Agn Aganisia Natural Genus
Agsta Ascogastisia Asctm x Gchls x Lsa
Agths Agananthes Agn x Cnths
Agwa Alangreatwoodara Clx x Prom x A
Aitk Aitkenara Otst x Z x Zspm
Alcra Aliceara Brs x Milt x Onc
Alna Allenara C x Diacm x Epi x L
Alph Alphonsoara Arach x Asctm x V x Vdps
Alxra Alexanderara Brs x Cda x Odm x Onc
Amb Amblostoma Natural Genus
Anct Anoectochilus Natural Genus
Anctma Anoectomaria Anct x Haem
Ancyth Angraecyrtanthes Aerth x Angcm X Cyrtcs
Andw Andrewara Arach x Ren x Trgl x V
Ang Anguloa Natural Genus
Angchs Angraeorchis Angcm x Cyrtcs
Angcm Angraecum Natural Genus
Angcst Angulocaste Ang x Lyc
Angctm Angraecentrum Angcm x Asctm
Angnla Angreoniella Angcm x Oenla
Angrs Angrangis Aergs x Angcm
Angsts Angraecostylis Angcm x Rhy
Angth Angranthes Aerth x Angcm
Angtla Angranthellea Aerth x Angcm x Jum
Arach Arachnis Natural Genus
Aranda Aranda Arach x V
Arcp Aracampe Acp x Arach
Aret Arethusa Natural Genus
Ariz Arizara C x Dga x Epi
Arngl Arachnoglottis Arach x Trgl
Arngm Arachnoglossum Arach x Ascgm
Arnps Arachnopsis Arach x Phal
Arnst Arachnostylis Arach x Rhy
Arnth Aranthera Arach x Ren
Ascda Ascocenda Asctm x V
Ascdps Ascandopsis Asctm x Vdps
Ascf Ascofinetia Asctm x Neof
Ascgm Ascoglossum Natural Genus
Ascln Ascocleinetia Asctm x Clctn x Neof
Ascns Ascorachnis Arach x Asctm
Ascps Asconopsis Asctm x Phal
Asctm Ascocentrum Natural Genus
Asdm Ansidium Aslla x Cym
Asgts Ascoglottis Asctm x Trgl
Asid Aspodia Asp x Cda
Aslla Ansellia Natural Genus
Asp Aspasia Natural Genus
Aspd Aspodonia Asp x Milt x Odm
Aspgm Aspoglossum Asp x Odm
Aspsm Aspasium Asp x Onc
Asvts Ascovandoritis Asctm x Dor x V
Ayb Ayubara Aer x Arach x Ascgm
B
B Brassavola Natural Genus
Bak Bakerara Brs x Milt x Odm x Onc
Bapt Baptistonia Natural Genus
Bard Bardendrum Bark x Epi
Bark Barkeria Natural Genus
Bbra Barbosaara Cda x Gom x Odm x Onc
Bc Brassocattleya B x C
Bdia Brassodiacrium B x Diacm
Bdra Beardara Asctm x Dor x Phal
Bdwna Baldwinara Asp x Cda x Odm x Onc
Bepi Brassoepidendrum B x Epi
Bif Bifrenaria Natural Genus
Bifdm Bifrenidium Bif x Zwr
Bifla Bifreniella Bif x Rud
Bilt Biltonara Ada x Cda x Milt x Odm
Bish Bishopara Bro x C x Soph
Bkch Bokchoonara Arach x Asctm x Phal x V
Bknts Barkonitis Bark x Soph
Bktra Burkhardtara Lchs x Odm x Onc x Rdza
Bl Brassolaelia B x L
Blc Brassolaeliocattleya B x C x L
Ble Bletilla Natural Genus
Bletia Bletia Natural Genus
Blkr Blackara Asp x Cda x Milt x Odm
Bllra Beallara Brs x Cda x Milt x odm
Blma Bloomara Bro x Lps x Ttma
Blptm Bollopetalum Bol x Z
Blth Bolleanthes Bollea x Cochleanthes
Bmc Brassomicra B x Ttma
Bmnra Baumannara Comp x Odm x Onc
Bnfd Banfieldara Ada x Brs x Odm
Bnts Brassosophronitis B x Soph
Bol Bollea Natural Genus
Bov Bovornara Arach x Asctm x Rhy x V
Bpgm Baptistoglossum Baptistonia x Odontoglossum
Bpl Brassoepilaelia B x Epi x L
Brade Bradeara Comp x Gom x Rdza
Brap Brapasia Asp x Brs
Brchs Brassochilus Brs x Lchs
Brgs Barangis Aergs x Brmb
Brgs Barangis Aerangis x Barombia
Brmb Barombia Natural Genus
Bro Broughtonia Natural Genus
Broda Brassioda Brs x Cda
Brs Brassia Natural Genus
Brsa Brassada Ada x Brs
Brsdm Brassidium Brs x Onc
Brsk Brassokeria Bark x B
Brum Brummittara Comp x Odm x Rdza
Bstna Brassotonia B x Bro
Btmna Batemannia Natural Genus
Btst Bateostylis Btmna x Otst
Btta Baptirettia Bapt x Comp
Bui Buiara Bro x C x Epi x L x Soph
Bulb Bulbophyllum Natural Genus
Burk Burkillara Aer x Arach x V
Burr Burrageara Cda x Milt x Odm x Onc
Bwna Brownara Bro x C x Diacm
C
C Cattleya Natural Genus
Cal Calanthe Natural Genus
Calda Caladenia Natural Genus
Caulthr Caularthron Natural Genus
Cccst Cochlecaste Cnths x Lyc
Cclna Cochlenia Snths x Stenia
Ccptm Cochlepetalum Cnths x Z
Cda Cochlioda Natural Genus
Cdths Chondranthes Chdrh X Cnths
Cha Charlesworthara Cda x Milt x Onc
Charl Charlieara Rhy x V x Vdps
Chazcha Zygorhyncha Chdra x Z
Chctm Chilocentrum Asctm x Chsch
Chdb Chondrobollea Bol x Chdrh
Chdrh Chondrorhyncha Natural Genus
Chew Chewara Aer x Ren x Rhy
Chla Cochella Cnths x Mdcla
Chlt Chyletia Natural Genus
Chnya Chuanyenara Arach x Ren x Rhy
Chpa Cirrhopea Cirrhaea x Stan
Chsch Chiloschista Natural Genus
Chtra Christieara Aer x Asctm x V
Chy Chysis Natural Genus
Cirr Cirrhopetalum Natural Genus
Cisch Cischweinfia Natural Genus
Cka Cattkeria Bark x C
Clclp Cleisocalpa Clctn x Pmcpa
Clctn Cleisocentron Natural Genus
Clfta Cleisofinetia Clctn x Neof
Clis Cleisostoma Natural Genus
Clnps Cleisonopsis Clctn x Phal
Clow Clowesia Natural Genus
Clq Cleisoquetia Clctn x Rbq
Clsd Cleisodes Aer x Clctn
Clsm Colasepalum Clx x Zspm
Clspa Cleisopera Clis x Micr
Clsty Cleisostylis Clctn x Rhy
Cltha Cleisothera Clis x Pthia
Clts Caloarethusa Aret x Cpg
Clx Colax Natural Genus
Cmpba Campbellara Odm x Onc x Rdza
Cmta Calomitra Clchs x Thei
Cnths Cochleanthes Natural Genus
Colm Colmanara Milt x Odm x Onc
Colta Cochleottia Cnths x Glta
Comp Comparettia Natural Genus
Conph Conphronitis Const x Soph
Const Constantia Natural Genus
Cook Cookara Bro x C x Diacm x L
Cpg Calopogon Natural Genus
Cporch Cyperorchis Natural Genus
Cptra Carpenterara Bapt x Odm x Onc
Cpts Cephalopactis Ceph x Epcts
Craw Crawshayara Asp x Brs x Milt x Onc
Crhpa Coryhopea Crths x Stan
Crphm Cirrhophyllum Bulb x Cirr
Crths Coryanthes Natural Genus
Crypt Cryptopus Natural Genus
Csr Casoara B x Bro x Lps
Cste Colaste Clx x Lyc
Cstx Cischostalix Cisch x Sgmx
Cta Coleottia Clx x Glta
Ctmds Catamodes Ctsm x Morm
Ctna Cattleytonia Bro x C
Ctnchs Catanoches Ctsm x Cyc
Ctpga Cattleyopsisgoa Ctps x Dga
Ctps Cattleyopsis Natural Genus
Ctpsta Cattleyopsistonia Bro x Ctps
Ctra Carterara Aer x Ren x Vdps
Ctsda Catasandra Ctsm x Gal
Ctsm Catasetum Natural Genus
Ctts Cattotes C x Lpt
Cyc Cycnoches Natural Genus
Cycd Cycnodes Cyc x Morm
Cym Cymbidium Natural Genus
Cymla Cymbidiella Natural Genus
Cymph Cymphiella Cym x Eul
Cymst Cymasetum Ctsm x Cym
Cyn Cynorkis Natural Genus
Cyp Cypripedium Natural Genus
Cyrt Cyrtopodium Natural Genus
Cyrtcs Cyrtorchis Natural Genus
Cyrtl Cyrtellia Aslla x Cyrt

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง