อักษรย่อชื่อสกุลกล้วยไม้และคู่ผสม Orchid Genera Table – V W X Y Z

อักษรย่อชื่อสกุลกล้วยไม้และคู่ผสม Orchid Genera Table – V W X Y Z

V
V Vanda Natural Genus
Vach Vacherotara B x Bro x C x Epi x L x Soph
Vasco Vascostylis Asctm x Rhy x V
Vchns Vandachnis Arach x Vdps
Vcp Vancampe Acp x V
Vdnps Vandaenopsis Phal x V
Vdps Vandopsis Natural Genus
Vdpsd Vandopsides Aer x Vdps
Vdts Vandoritis Dor x V
Vf Vandofinetia Neof x V
Vfds Vandofinides Aer x Neof x V
Vgm Vanglossum Ascgm x V
Vja Vejvarutara Bro x C x Ctps
Vnra Vaughnara B x C x Epi
Vnsta Vanalstyneara Milt x Odm x Onc x Rdza
Vths Vandaeranthes Aerth x V
Vuyl Vuylstekeara Cda x Milt x Odm
Vwga Vandewegheara Asctm x Dor x Phal x V
W
Wbchg Wilburchangara Bro x C x Epi x Schom
Wgfa Wingfieldara Asp x Brs x Odm
Wils Wilsonara Cda x Odm x Onc
With Withnerara Asp x Milt x Odm x Onc
Wknsra Wilkinsara Asctm x V x Vdps
Wnra Warneara Comp x Onc x Rdza
Woo Wooara B x Bro x Epi
Wra Warrea Natural Genus
Wrscwc Warscewiczella Natural Genus
Wsta Westara B x Bro x C x L x Schom
X
Xra Xerriara Arnst. x Asctm
Xyl Xylobium Natural Genus
Y
Yam Yamadara B x C x Epi X L
Yap Yapara Phal x Rhy x V
Yhra Yahiroara B x C x Epi x L x Schom
Ynra Yoneoara Ren x Rhy x Vdps
Yra Yeeara B x Bro x C x Epi x L x Schom x Soph
Ysfra Yusofara Arach x Asctm x Ren x V
Yzwr Yonezawaara Neof x Rhy x V
Z
Z Zygopetelum Natural Genus
Zbm Zygobatemannia Btmna x Z
Zcla Zygocella Mdcla x Z
Zcst Zygocaste Lyc x Z
Zcx Zygocolax Clx x Z
Zdsnth Zygodisanthus Pdsnth x Z
Zga Zygoneria Ngda x Z
Zglm Zygolum Z x Zspm
Zgt Zygotorea Pes x Z
Zns Zygonisia Agn x Z
Zspm Zygosepalum Natural Genus
Zsts Zygostylis Otst x Z
Zwr Zygowarrea Wra x Z

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง